FIRAIRES NO RESIDENTS A AVINYÓ

 

· Cost de la inscripció:

Fins a 6 metres lineals ....10 €

Superior a 6 metres lineals ....10 € + 1 € per cada metre lineal o fracció

 

· Pagament de la inscripció:

Per transferència bancària a:

AJUNTAMENT D’AVINYÓ

CC: La Caixa 2100 0401 56 0200000211

ASSUMPTE: Fira dels Matiners / Nom i cognoms del paradista

 

· Complimentar el formulari d’inscripció

i adjuntar la documentació que se sol·licita:

• Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT/CIF

• Per articles d’alimentació, fotocòpia del carnet de manipuladors d’aliments i del registre sanitari.

• Fotografies de la parada i dels productes

 

· La inscripció es formalitza si, abans del dia 8 de maig de 2017:

• el formulari està ben complimentat

• s’ha confirmat el pagament de la inscripció

 

· Per a més informació:

AJUNTAMENT D’AVINYÓ (Comissió Fira dels Matiners)

Plaça Major, 11 - Telèfon: 93 838 77 00 – Fax: 93 838 88 40 - 08279 AVINYÓ

firamatiners@gmail.com

www.matiners.cat

www.avinyo.cat

2014 FIRA DELS MATINERS / Tots els drets reservats / disseny: